Vurmak - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İş başvuru formu 3.Şahıslar ile kesinlikle paylaşılmaz, lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

VUR-MAK VURUSKAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni
VUR-MAK VURUSKAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ve üye işyerlerimizin ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
VUR-MAK VURUSKAN MAKİNA olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, müşteri bilgileriniz, mağazalarımızı/işyerlerimizi ziyaret etmeniz VUR-MAK VURUSKAN MAKİNA’in online hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz birazdan sayacağımız amaçlar doğrultusunda işlenecektir.;
•Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,
•Şirketimizin ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, onarım işlemlerinin yürütülebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,
•İşyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
•Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması,
•İnternet sitelerimizin sizlerin kullanımına sunulabilmesi,
•Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, VUR-MAK VURUSKAN MAKİNA’YE ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.
.Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile VUR-MAK VURUSKAN MAKİNA ’in bağlı olduğu yurt içindeki ve yurtdışındaki şirketlere aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir;
•İşyerlerimize veya fabrikamıza gelmeniz halinde, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak,
•İşyerlerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri,
•İnternet sitesi, mobil uygulama, e-posta, kargo, SMS, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;
İletişime geçebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://vurmak.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad No:1 Kütahya/Tavşanlı adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.